Hỗ trợ trực tuyến

Foodproof® GMO RR Soya Quantification Kit

Kit cho phép xác định phần trăm đậu nành Roundup Ready (GTS 40-3-2) so với tổng hàm lượng đậu nành trong một mẫu.

Danh mục: Hãng sản xuất:

Năm 1996, Roundup Ready Soya được công nhận là cây trồng biến đổi gen đầu tiên ở EU.