Giải pháp chưng cất linh hoạt để xác định tinh dầu citrus trong nước ép

tinh dầu citrus

Giới thiệu

Nồng độ tinh dầu Citrus trong nước ép cam quýt là một chỉ số chất lượng với giới hạn tối đa được thiết lập bởi các cơ quan như Hiệp hội Nước trái cây Châu Âu (AIJN) và Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA). Dầu tinh khiết chủ yếu bao gồm khoảng 90% D-limonene.

Dưới đây là một phương pháp dễ thực hiện và đáng tin cậy để xác định tinh dầu Citrus trong nước ép và nước cô đặc từ các loại trái cây cam quýt, theo Phương pháp IFU số 45 (2005) và AOAC 968.20. Quy trình này tuân theo phương pháp bromate của Scott và Veldhuis [2]. Ở đây, tinh dầu Citrus được tách bằng phương pháp chưng cất bằng hơi trên thiết bị BasicDist và bị giữ lại trong dung dịch axit có chỉ thị màu đỏ (metyl orange). Một hỗn hợp của dung dịch bromide và bromate được chuẩn độ cho đến khi dung dịch trở nên màu trắng để xác định nồng độ D-limonene.

Thí nghiệm xác định tinh dầu Citrus trong nước ép

Mẫu

  • Nước ép cam
  • Nước ép cam, hữu cơ
  • Nước ép bưởi
  • Nước ép chanh

Thiết bị

  • BasicDist
  • Metrohm Eco Titrator
  • Optical sensor (Optrode)

Quy trình

Xác định D-Limonene – chỉ số của tinh dầu Citrus trong sản phẩm nước ép cam quýt bao gồm các bước sau:

  • Chưng cất mẫu sử dụng thiết bị BasicDist.
  • Chuẩn độ đo màu của sản phẩm chưng cất, sử dụng Eco Titrator với Optrode.

Bảng 1. Các tham số và cài đặt của BasicDist.

Các tham số Cài đặt
Thời gian phản ứng 1s
Công suất hơi nước 60%
Thời gian chưng cất 60s
Loại cảm biến Đo màu

Kết quả

Kết quả của D-Limonene trong các loại nước ép khác nhau được thể hiện ở Bảng 2.

Bảng 2. Kết quả của D-Limonene trong các loại nước ép khác nhau (n = 5).

Mẫu Ø D-Limonene measured [ml/L] RSD [%]
Nước ép cam 0.0456 2.2
Nước ép cam (hữu cơ) 0.1590 3.74
Nước ép bưởi 0.0412 5.19
Nước ép chanh 0.1508 4.79

Kết luận

Việc xác định tinh dầu Citrus trong sản phẩm nước ép bằng phương pháp BasicDist với Eco Titrator cung cấp kết quả đáng tin cậy và có thể lặp lại. Các kết quả này tương thích với các giá trị của các mẫu tham chiếu đã được gia tăng. Phương pháp tự động này đáp ứng các tiêu chuẩn của Phương pháp IFU 45 và AOAC 968.20, với độ lệch chuẩn tương đối (RSD) thấp < 2% đối với các lượng mẫu tham chiếu đã gia tăng.

Kết hợp với Eco Titrator, thời gian để đạt được kết quả được giảm đáng kể và cung cấp một giải pháp tự động tiết kiệm thời gian.

Nguồn: https://www.buchi.com/en/knowledge/applications/citrus-essential-oils-determination-juice

Minh Khang là nhà phân phối và nhập khẩu trực tiếp các thiết bị chưng cất hãng Buchi.